ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ

trz

• Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения и регистрирането им в ТД на НАП;
• Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на договори, служебни бележки и др.;
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
• Изготвяне на граждански договори – сметки за изплатени суми и служебни бележки;
• Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
• Изчисляване на социални и здравни осигуровки, и на данъци върху доходите;
• Изготвяне на платежни нареждания за дължимите данъци и осигурителни viagranewonlineproduct.com вноски;
• Изготвяне и подаване на магнитен носител на ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декларация образец 1 и декларация образец 6);
• Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
• Подаване на болнични листа в НОИ;
• Приключване на трудови книжки;
• Попълване на осигурителни книжки и заверка в НОИ;
• Съдействие при проверки/ревизии/ от НАП, НОИ и Инспекция по труда;
• Посредничество със служба по трудова медицина.
• Консултации относно промени в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.

There are many reasons why one student could want to write my English essay. The process of writing this kind of paper could be extremely difficult. It demands a great writing help deal of preparation, structuring revision, editing, and structure. While many students are competent in writing an excellent English piece, it’s not possible to accomplish this with 100% achievement. The key is to take strategic choices to work hard, and dedicate the time to write an outstanding English essay. Below are some strategies to begin your journey.