СЧЕТОВОДСТВО ЗА НПО/ЮЛНЦ

НПО

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са неправителствени организации (НПО) и са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са основно 3 вида:

1. Сдружение в обществена полза.
2. Сдружение в частна полза.
3. Фондация, в това число училищни настоятелства и др.

Специфичният характер на дейността на тези организации налага създаване на отделни правила за отчитане, контрол и представяне на информацията в подходящ вид.

Ние предлагаме на нашите клиенти:

• разработване на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразена с изискванията на Устава на ЮЛНЦ и действащото счетоводно законодателство;
• консултации относно http://cialis-online-secure.com/ специфичното отчитане на приходите и разходите от регламентирана дейност, членски внос, финансирания на програми, дарения и други.
• текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
• съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
• професионално изготвяне на финансови отчети по изискване на възложителите;
• съобразяване на счетоводното отчитане с данъчните закони (облекчения за дарения, освобождаване от данъчно облагане и др.подобни);
• финансова отчетност съгласно българското законодателство;
• публикуване на отчети в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието;
• изготвяне и отчитане на граждански договори, както и цялостно администриране на персонала (трудовите отношения)./виж ТРЗ и Личен състав/
• изготвяне и съставяне на ГФО, съгласно действащото законодателство;
• изготвяне нагодишна данъчна декларация по ЗКПО и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи;

Счетоводна къща „ИКО ПЛЮС” ООД има изградени добри практики в счетоводното обслужване на НПО – сдружения и фондации, в областта на спорта, културата и социалните дейности.

ФОНДАЦИЯ “АСКЕЕР”
http://www.askeer.bg/

ФОНДАЦИЯ “ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЕДНО”
http://www.podslon.org/

ФОНДАЦИЯ “ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ”
http://fdbm.org/

СДРУЖЕНИЕ “ФЕЙС ТУ ФЕЙС”

СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ “ЛЕВСКИ СОФИЯ”
http://www.tclevski.com/

СДРУЖЕНИЕ “БАКЕУ ОПТИМА”
http://www.optima-bg.org/

There are numerous things you need to consider in your search for someone to aid me with writing my essay. In the beginning, you need to locate a reliable provider. Essay writing https://essayclub.net/ services with low-cost prices may not be as trustworthy the way you’d like them be. It is possible that you won’t receive your assignment on time or miss the deadline. It is possible that they are not highly qualified authors regarding your topic. It’s important to ask the business you’re considering for references.