ТРЗ и ЛИЧЕН СЪСТАВ

trz

• Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения и регистрирането им в ТД на НАП;
• Изготвяне и поддържане на трудови досиета: длъжностни характеристики, заповеди за отпуск, заповеди за прекратяване на договори, служебни бележки и др.;
• Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
• Изготвяне на граждански договори – сметки за изплатени суми и служебни бележки;
• Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
• Изчисляване на социални и здравни осигуровки, и на данъци върху доходите;
• Изготвяне на платежни нареждания за дължимите данъци и осигурителни viagranewonlineproduct.com вноски;
• Изготвяне и подаване на магнитен носител на ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица ( декларация образец 1 и декларация образец 6);
• Водене на регистри и изготвяне на всички съпътстващи документи при болнични, майчинства и др.;
• Подаване на болнични листа в НОИ;
• Приключване на трудови книжки;
• Попълване на осигурителни книжки и заверка в НОИ;
• Съдействие при проверки/ревизии/ от НАП, НОИ и Инспекция по труда;
• Посредничество със служба по трудова медицина.
• Консултации относно промени в законодателството по социалното, здравното и пенсионното осигуряване и Кодекса на труда.