СЧЕТОВОДСТВО ЗА НПО/ЮЛНЦ

НПО

Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) са неправителствени организации (НПО) и са уредени от законодателя в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Те са основно 3 вида:

1. Сдружение в обществена полза.
2. Сдружение в частна полза.
3. Фондация, в това число училищни настоятелства и др.

Специфичният характер на дейността на тези организации налага създаване на отделни правила за отчитане, контрол и представяне на информацията в подходящ вид.

Ние предлагаме на нашите клиенти:

• разработване на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразена с изискванията на Устава на ЮЛНЦ и действащото счетоводно законодателство;
• консултации относно http://cialis-online-secure.com/ специфичното отчитане на приходите и разходите от регламентирана дейност, членски внос, финансирания на програми, дарения и други.
• текущо осчетоводяване на първичните документи и следене на оборотите и салдата по сметките;
• съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план и изчисляване на амортизации, свързани с дълготрайни материални и нематериални активи;
• професионално изготвяне на финансови отчети по изискване на възложителите;
• съобразяване на счетоводното отчитане с данъчните закони (облекчения за дарения, освобождаване от данъчно облагане и др.подобни);
• финансова отчетност съгласно българското законодателство;
• публикуване на отчети в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието;
• изготвяне и отчитане на граждански договори, както и цялостно администриране на персонала (трудовите отношения)./виж ТРЗ и Личен състав/
• изготвяне и съставяне на ГФО, съгласно действащото законодателство;
• изготвяне нагодишна данъчна декларация по ЗКПО и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи;

Счетоводна къща „ИКО ПЛЮС” ООД има изградени добри практики в счетоводното обслужване на НПО – сдружения и фондации, в областта на спорта, културата и социалните дейности.

ФОНДАЦИЯ “АСКЕЕР”
http://www.askeer.bg/

ФОНДАЦИЯ “ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗАЕДНО”
http://www.podslon.org/

ФОНДАЦИЯ “ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАЙКИ”
http://fdbm.org/

СДРУЖЕНИЕ “ФЕЙС ТУ ФЕЙС”

СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС КЛУБ “ЛЕВСКИ СОФИЯ”
http://www.tclevski.com/

СДРУЖЕНИЕ “БАКЕУ ОПТИМА”
http://www.optima-bg.org/