ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС) осигури възможност на много предприятия и юридически лица с нестопанска цел да реализират свои проекти, свързани с тяхното развитие, като участват с тези проекти, за изпълнение на оперативни програми, съфинансирани със средства от европейските фондове.

Европейски Проекти

Европейски Проекти Счетоводна Къща Ико Плюс

Екипът на „Ико плюс” ООД има дългогодишен опит в отчитането и подготовка на проекти финансирани от ЕС. Работили сме по проекти финансирани по Програма на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма за развитие на селските райони и други. Ние можем да Ви бъдем полезни с опита, който имаме в тази сфера, поемайки подготовката и изпълнението на финансово -счетоводната дейност по проекта:

I. Участие в подготовката на проекта

II. Създаване определена организация на счетоводното отчитане на разходите и приходите по изпълнението на проектите.

Допустимост на разходите по оперативни програми за съфинансиране от европейските фондове.

Тази допустимост се определя на база определена нормативна база и специфични изискавания по определения проект, както и допустимия период за извършване на разходите.

Проследимост на разходите в счетоводната система.

Счетоводното отчитане на разходите, свързани с изпълнението на проектите, финансирани със средства по европейски програми, може да е част от съществуващата система за счетоводно отчитане в предприятието, но може да е и независима система, специално организирана за отчитане на разходите и приходите по проекта.

Ние разработваме аналитична отчетност, чрез която разходите по проектите ще се отчитат отделно от другите разходи и едновременно с това да има възможност да се проследят разходите по размер и видове, както и тяхното съответствие със заложените във финансовия план на проекта и специфичните условия, предвидени в договорите за предоставяне на безвъзмездни средства. Ако предприятието изпълнява повече от един проект, наложително е създаването на отделна аналитична отчетност за всеки проект.

Обхват на категорията допустими и недопустими разходи за финансиране по оперативните програми.

На база конкретния проект определяме допустимите разходи по проектна база на одобрения финансов план.Те обикновено са осъществени за дейности, определени и извършени под отговорността на съответния управляващ орган и съгласно критериите за избор на дейности, одобрени от съответния комитет за наблюдение, и в съответствие с детайлните правила за допустимост на разходите, одобрени за съответната оперативна програма.

Проследяване,определяне и признаването на категорията приходи.

Приходи, които са свързани с изпълнението на проекти по оперативни програми, съфинансирани със средства от европейски фондове и отчитането им на база счетоводните стандарти.

Организация на индивидуално счетоводното отчитане на база одобрения проект, което включва

• Изготвяне на индивидуални сметки, ведомости, рекапитулации, платежни нареждания за възнагражденията по трудови и граждански договори по проекта
• Изготвяне на обобщаващи ведомости за възнаграждения, справки за вноски на работодателя по трудови договори, справки за изплатените осигуровки по граждански договори според изискванията на конкретната оперативна програма
• Съблюдаване на срокове на плащане и отчитане според бюджетната рамка
• Текущ месечен мониторинг на изпълнението на бюджета на съответната програма в лева и евро
• Изготвяне на междинен финансов отчет и на окончателен финансов отчет с всички необходими финансови справки към него (според изискванията на договора)
• Съблюдаване на срокове на плащане и отчитане според бюджетната рамка
• Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети освен на български, на английски или френски език

III. Наблюдението (текущо и последващо) на разходите по програмите, нуждата от доказването на тяхната целесъобразност, необходимост и действителност, както и покриването на разходите, или на по-значимата част от тях, със средства от европейските фондове.

Дейностите се извършват при спазване на изискванията на клиента и съблюдаване на принципите за конфиденциалност включени в договора със счетоводно предприятие ИКО ПЛЮС ООД.

Цената на услугите зависи от параметрите на конкретния проект /продължителност на проекта, документооборот, брой лица, за които се изготвят сметки, ведомости и платежни документи, брой на междинните плащания и пр.